» شروع :: ۱۳٩٦/۳/٩
» بهتر :: ۱۳٩٦/٢/٦
» جدید :: ۱۳٩٦/۱/۱
» مـآدر :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» غُرُوب :: ۱۳٩٥/۱۱/٧
» عَکسَت :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» شَطرنج :: ۱۳٩٥/٩/٥
» میـــم،اَلِف :: ۱۳٩٥/۸/٤
» پـآییز :: ۱۳٩٥/٧/۳
» کجـــایی :: ۱۳٩٥/٦/۱٦
» بَستَنــی :: ۱۳٩٥/٥/٤
» معادلِه :: ۱۳٩٥/٤/۳
» کـآفه :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» شهیـد :: ۱۳٩٥/٢/٧
» افســوس :: ۱۳٩٥/۱/۱۱
» ترسیده :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٥
» دوستت دارم :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» سرد :: ۱۳٩٤/۱۱/٢۱
» Episode Twelve :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» Episode Eleven :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» Episode Ten :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» Episode Nine :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» Episode Eight :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۸
» Episode Seven :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» Episode Six :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» Episode Five :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» Episode Four :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» Episode Three :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» Episode Two :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» Episode one :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» تمسخر :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» جَنگ :: ۱۳٩٤/٩/٢۳
» پرندگانی :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» گُل :: ۱۳٩٤/۸/۳٠
» اُمید :: ۱۳٩٤/۸/٢۱
» ارباب :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» تولدم :: ۱۳٩٤/٦/۳۱
» حقیقت :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» همســرم :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» فیلم :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» مَرگ :: ۱۳٩٤/٦/۱٤
» کلاغ :: ۱۳٩٤/٦/٦
» عَکاس های :: ۱۳٩٤/٥/۳٠
» دخترم :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» خـُدا :: ۱۳٩٤/٥/٢۳
» تـو :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» لبخند :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» ساعت :: ۱۳٩٤/٤/٢٧
» لواشَک :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» خوب :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» خودَم :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» خانوم :: ۱۳٩٤/٤/٥
» ظاهر :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» سفره :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» سایه :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» طبیعت :: ۱۳٩٤/۳/٢٠
» تنهــآیی :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» کرمانشاه :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» لیلیــَم :: ۱۳٩٤/۳/۱۱
» امروز :: ۱۳٩٤/۳/٩
» بچــه :: ۱۳٩٤/۳/٧
» مشکل :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» اردیبهشت :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» ذِهنَم :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» سالمندان :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» دِرختــی :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
» میـــدان :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» بهمن :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» آسمان :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» ممنوعه :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» مُحبتم :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» مُردَم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱
» طنز :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٩
» دورَنگ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۸
» دَر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» شبیه :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» خُشک :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» خودَت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» نداشت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» تبدیل :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» خـُدا :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» مـَن :: ۱۳٩۳/۱٠/٦
» جوان :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» نوازش :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» خاطره :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» جمع :: ۱۳٩۳/٩/۳٠
» فکر :: ۱۳٩۳/٩/٢۸
» آینده :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» 8 دقیقه :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» لاعلاج :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» فقیـــر :: ۱۳٩۳/٩/٧
» حقیــقی :: ۱۳٩۳/۸/۳٠
» دیوانه :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» تلــِخ :: ۱۳٩۳/۸/٢۱
» تکیه :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» شَبَکِه های انگلیــــس :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» حاشیه :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» کُورش :: ۱۳٩۳/۸/٧
» مسئولیــت :: ۱۳٩۳/۸/٦
» آرامِش :: ۱۳٩۳/۸/۳
» آشـتی :: ۱۳٩۳/٧/٢٩
» رئیس :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» پول :: ۱۳٩۳/٧/٢۳
» نوستالــژی :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» گل :: ۱۳٩۳/٧/٢۱
» عیـد :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» عَروسی :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» شوخی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» تَوَلدَم :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» استرس :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» پوتیــن :: ۱۳٩۳/٧/٩
» نگران :: ۱۳٩۳/٧/۸
» سابق :: ۱۳٩۳/٧/٧
» سیــم خاردارِه :: ۱۳٩۳/٧/٥
» تماشا :: ۱۳٩۳/٧/٤
» سَفَر :: ۱۳٩۳/٦/٤
» مُردَند :: ۱۳٩۳/٦/۳
» زندگی :: ۱۳٩۳/٦/٢
» زَمیــن :: ۱۳٩۳/٦/۱
» ازدواج :: ۱۳٩۳/٥/۳۱
» دُکتر :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» کــار :: ۱۳٩۳/٥/٢٧
» مــُعجــزه :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» نقاشی :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» کـــآبُوس :: ۱۳٩۳/٥/۱٧
» خــودش :: ۱۳٩۳/٥/۱٦
» پـُول :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» مجلس :: ۱۳٩۳/٥/۱٠
» امیـد :: ۱۳٩۳/٥/٧
» بازیافت :: ۱۳٩۳/٥/٦
» کَفش :: ۱۳٩۳/٥/٥
» ازدواج :: ۱۳٩۳/٥/٤
» بزرگ :: ۱۳٩۳/٥/۳
» زور :: ۱۳٩۳/٥/٢
» مُرده :: ۱۳٩۳/٥/۱
» هیــچ :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» امتحـآن :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» آزاد :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» بَرتر :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» بچــِه های یَتیــم :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» دِه :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» جغد :: ۱۳٩۳/٤/۸
» زَمــآن :: ۱۳٩۳/٤/٧
» مَریض :: ۱۳٩۳/٤/٤
» مـُرغ :: ۱۳٩۳/٤/۳
» سَرزمیـــن مَتروکــِه :: ۱۳٩۳/٤/۱
» طبیـعت :: ۱۳٩۳/۳/۳٠
» تنهــایی :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» پَرچَم کِشوَرَم بالاســت :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» برنامه :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
» تنهــآییم :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
» ایمــآن :: ۱۳٩۳/۳/٢۳
» سَرزمیــن مَجـــازی :: ۱۳٩۳/۳/٢٢
» کــتاب :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
» انـتظـار :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» سَرگَردونَم :: ۱۳٩۳/۳/۱٥
» عمــُر :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» بچه ایـم :: ۱۳٩۳/۳/۱۳
» منم :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
» کـُنکـور :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» لذَت :: ۱۳٩۳/۳/٩
» پَروردگــآر :: ۱۳٩۳/۳/٦
» پـَروردگــآر :: ۱۳٩۳/۳/٦
» احترام :: ۱۳٩۳/۳/٤
» مــآدر :: ۱۳٩۳/۳/۳
» آقــآ :: ۱۳٩۳/۳/٢
» احترام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» احترام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» مَتَرسَک :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» فـَقـر :: ۱۳٩۳/٢/٢٧
» فَقر :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» فـَقر :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
» فَقـر :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» شُکرت :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» مــُحِبَت :: ۱۳٩۳/٢/٢٢
» سیگــآر :: ۱۳٩۳/٢/٢۱
» دَرس :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» زَنگ :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» قـُرص :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
» ببخشــید :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» برداشــت :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» طبیـعت :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» پلیس :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» جسارَت :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دکتر :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» عشقـــت :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» دورَم :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» تیــر :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» فیلـم :: ۱۳٩۳/٢/۸
» اَخبــار :: ۱۳٩۳/٢/٧
» سایــه :: ۱۳٩۳/٢/٦
» نقــاشی :: ۱۳٩۳/٢/٥
» جــُغد :: ۱۳٩۳/٢/٤
» تـَرجیـح :: ۱۳٩۳/٢/۳
» دَنــدون :: ۱۳٩۳/٢/۳
» وجـدانـَم :: ۱۳٩۳/٢/٢
» بهـاری :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» زِشـت :: ۱۳٩۳/۱/۳٠
» مادر :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» بـــآبــآ :: ۱۳٩۳/۱/٢۸
» اِتـفاق :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
» امـآنـَت :: ۱۳٩۳/۱/٢٦
» حیــوون :: ۱۳٩۳/۱/٢٥
» تیــغ :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
» تظـاهـُر :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» احسـاسات :: ۱۳٩۳/۱/٢٢
» قسمـت :: ۱۳٩۳/۱/٢۱
» بیمــار :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» واقعیت :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» کـابــوسام :: ۱۳٩۳/۱/۱۸
» فهمیــدَم :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» لبخــند :: ۱۳٩۳/۱/۱٥
» بَدتـَر :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» حســاس :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» پــنــهون کــار :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» ایران :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» خـآطــرات تـــو :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» آدَمــآش :: ۱۳٩۳/۱/٩
» اَســـــب :: ۱۳٩۳/۱/۱
» ســـال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» رفــتگـــَر :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» پـــآ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» دُزد :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» میــگَن :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» پــآک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» حاشیــه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» برعــکــس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» خــَطت :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» خــودَمــو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» زمــســتون :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» رَفـــت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» استــآد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» گاو :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» ســِه نقــ.ــ.ــ.ـطـه :: ۱۳٩٢/۱٢/٧
» سفیــد :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» کلاغِ ِ :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» گـریــه :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» میگــیم :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» خــُدا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» نــَدارَم :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» قــلـــاده :: ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» روزگــآر :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» نــور :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» نیســـت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» دَفعــه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» شبیـــه :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» کـــور :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» بـُغض :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» میــاد :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» ســَرت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» میــجنگــی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۸
» زَمیـــن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» دُنیـــا :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» مــُشکـلات :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» جــلوتـِه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» مسجــِد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» کـآرگـَری :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» حـَرفـَم :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» دَســـت :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» زَبــونـِت :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» خیـابــون :: ۱۳٩٢/۱۱/٤
» جـَهـَنـَم :: ۱۳٩٢/۱۱/۳
» حـرفــآم :: ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» سیــاســـَت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» دنــدون :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
» مــآ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» مــآدَر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» دَرد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» نگــفتـَم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» شـوکـــــــ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» وحشـــی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» فرهــنگـــ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» صـــُـلح :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» مــَن و تـــو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» آتیشـــی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» آفــریــــن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» مغزَم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» دشمــناست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» مـَست :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» دیــوونــِه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» هــار :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» پــآت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» مــُســتنـَد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» تـَرَک برداشتــِه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» طــلا :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» سالمــندان :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» اختلاص :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» تـِـفــلـُن :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» نباشــَم :: ۱۳٩٢/٩/٢٩
» حــآملـَه اس :: ۱۳٩٢/٩/٢۸
» عقـــب :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» عــروســَک :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» روُح :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» واقعیــت :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» لیــاقــتت :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» نمیکــردَم :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» خورشیـــد :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» سکـــوت :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ســادهار :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» گــریــه ات :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» جمــعش :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» مســخره :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» مــقصــَد :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» ســَنــگـِ :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» کفشـت :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» یه نفــره :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» ســوء استــفاده :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» حقیقـــــــتـــِـه :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» بــُـکـــُن :: ۱۳٩٢/٩/٩
» فــاصـلــِـه :: ۱۳٩٢/٩/۸
» رِفیقــآنــَـت :: ۱۳٩٢/٩/٧
» رام :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» آدمـــا :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» رُو سفیـــد :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» قشنگـــه :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» بــه خوابــَم :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» مــثـــه مــَـرد :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» آزآدَم نــکــن :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» سیــآهُ و سفیـــدهِ :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» خســته اس :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» میشـــوی :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» ابطـــال :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» میــخـــونــَم :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» حقــمــو :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» غـــ..ـــَــ..ــم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» مــَـردُم :: ۱۳٩٢/۸/۱٤
» تصــویــر :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» مـــنـــو :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» قــَـدَم زَدَن :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» بی قــرآری :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» جــآدوگــَر :: ۱۳٩٢/۸/٩
» کــُـجــآم :: ۱۳٩٢/۸/۸
» میگـــذَره :: ۱۳٩٢/۸/٧
» تــَـهــِـش :: ۱۳٩٢/۸/٥
» چشــمــات :: ۱۳٩٢/۸/٤
» یـــادتـــه :: ۱۳٩٢/۸/٢
» زخــــم :: ۱۳٩٢/۸/۱
» آب :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» زوُد :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» اَمــنــه :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» میرقصـــه :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
» زنـــده :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» درخــت :: ۱۳٩٢/٧/٢٦
» باختــای :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» جــوجــه :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» اَبــرا :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» لحـــظــه هــا :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» آیـــنــــه :: ۱۳٩٢/٧/٢۱
» حقیــــقـــت :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» جـــنگ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» پلیــس :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» سیــنــوس :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» ســآده :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» مـُـقــآومـــت :: ۱۳٩٢/٧/۱٤
» زنده ای :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» ســَـرَم :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» عـــذابـــت :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» خــِـش خــِـش :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» میمیـــــرَم :: ۱۳٩٢/٧/۸
» صـــدای :: ۱۳٩٢/٧/٦
» شــــَـک دآرم :: ۱۳٩٢/٧/٥
» دنبـــآلـــتــِــه :: ۱۳٩٢/٧/٤
» تـــَــش :: ۱۳٩٢/٧/٢
» دستــآنش :: ۱۳٩٢/٧/٢
» کـَـــج :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» میــــخوای :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» نـــور :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» مــغــزت :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» چــهــآر دهَ :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» هنـــدونـــه :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» مـــَــرگـــــِ :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» گــــورســــتآن :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» آخرش :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ثـــروت :: ۱۳٩٢/٦/٢٢
» دستـــآم :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» خیــلـــیــآ :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» مـــَــخـــمــــه :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» خــدا :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» کــــَــرد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» قــلـــبــم :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» لبخنــــد :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» حـــَــق :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» خورشـــیــد :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» آسمون :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» رویــآ :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» تــــو :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» چــی شــُـد :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» خــآک :: ۱۳٩٢/٦/۸
» مـــآه :: ۱۳٩٢/٦/۸
» فـِـلـفــِل :: ۱۳٩٢/٦/٧
» قــــآف :: ۱۳٩٢/٦/٥
» ســـآخــتم :: ۱۳٩٢/٦/٥
» بــُـریــدم :: ۱۳٩٢/٥/٧
» خـــورشـــیــد :: ۱۳٩٢/٥/٦
» رُفـــتــگــر :: ۱۳٩٢/٥/٥
» اَر :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ســَرتُ :: ۱۳٩٢/٥/۳
» رفــآقطــع :: ۱۳٩٢/٥/٢
» دِلــَـم :: ۱۳٩٢/٥/٢
» حالو روز مــن :: ۱۳٩٢/٥/۱
» چیـــه :: ۱۳٩٢/٤/۳۱
» حرفــایی :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» کـــآبــوس :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» چــِـشــِـت :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» سیســـتممـــه :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» جـــآتـــو :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» سیـــب :: ۱۳٩٢/٤/٢٤
» میمــیریم :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» دیــونگیـــ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» پشیمونی :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» لــاشی :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» مــآدَر :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» فیــــق نباش :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» گـــُــذَشــتــِه :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» دیــوار :: ۱۳٩٢/٤/۱٦
» قهــــوه :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» اتــاقم :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» جـِنـــس :: ۱۳٩٢/٤/۱٤
» بهشت :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» کوسه! :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» بَمــان>>>خـــُــدآ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» انگــشت نــــَــمـــآ :: ۱۳٩٢/٤/۸
» تـــموم :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» کــــَــــم :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» فـــَـرق :: ۱۳٩٢/۳/٩
» نفـــــرت :: ۱۳٩٢/۳/۸
» نـــَــفــَـس :: ۱۳٩٢/۳/۸
» تـُورآ :: ۱۳٩٢/۳/٦
» یادت :: ۱۳٩٢/۳/٥
» آغــآز :: ۱۳٩٢/۳/٤
» آدمهـآ :: ۱۳٩٢/۳/۳
» خــُـدآت :: ۱۳٩٢/۳/۳
» حرــف :: ۱۳٩٢/۳/٢
» مـَـحـکوُم :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» حـــَـرفم :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
» مـــُـبــهــّـم :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» تولدمــــه :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» نـــُون :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» دَرد :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» پیرتر :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» خســـته :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» انتــــهـا :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» بـــِـمیــر :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» کــــُـوه :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» هیـــ..ـــچ :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» خودت :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» دلـــــــــــــــم :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» خدایا :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» این روزـهآ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» دنیا :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» آتش :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» تلخ :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» کم و زیاد :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» میخندد :: ۱۳٩٢/٢/٩
» تنهایم :: ۱۳٩٢/٢/۸
» بی تاب! :: ۱۳٩٢/٢/٧
» دیگری :: ۱۳٩٢/٢/٧
» گــــُــل :: ۱۳٩٢/٢/٦
» مـُـ ـ ـرد :: ۱۳٩٢/٢/٥
» آدم !!! :: ۱۳٩٢/٢/٢
» بعضـــی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» رفیق! :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ساده! :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دوستم :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» گذشته :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» سرداست! :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» ﺣﺮﻓﯽ :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» قم حا :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» ایـטּ روزهآ :: ۱۳٩٢/۱/۱۳
» رگ شوخی ات :: ۱۳٩٢/۱/٩
» امشب... :: ۱۳٩٢/۱/۸
» آخرین"پست سال1391" :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» آدم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» با من نمی گذشت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» خوب نباشم :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» ""هـــــــــــــــرزه ایــــــــــــــــــــــ"" :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» این خودکشی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» دل شــکسته :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» همه هستن :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» دوستت شد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» جـــوآن مـــرگ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» سیگارم را ترک کنم.. :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» امّـا مـن ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» دیگه زورم نمی رســـهــــ ...!! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» رفیق :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» گاهی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» سیـــــرکـــ یــا در خــــانــهـ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» مـَـ ـ ـرگــ هَمیشــ ـ ـگـے :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» به همین سادگی !!! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» بازی چه :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» فال :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» غریبه :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» آدم :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» تـمـ ـامـ ِخـوבمـ :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» فاحــــــــــــــــشه قسمت دوم :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» کمی مــــَـــــــرد باشیم :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» اینجـا ایـران است.! :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» حســـی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» فــرامــوش کــردنـت :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» פֿـیالـت راحـت باشـב :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» دستـــم را :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» هنوزم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» بی اعتنایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» غروــب :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» تصادف :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» لعنتــــ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» دنیا :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» "خاطرات تــَلــخ و شــیریـــنَم" :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» تیـــغ اولـــ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» دیوانه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» فاحـــشـــه قصه مـــا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» همین :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» عادت :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» مدتـــی :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» بــاز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» حـــرفـــ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» این :: ۱۳٩۱/۸/٧
» سخت :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» تنهــاتر :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» همـــان :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» پـــک عمیـــق :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» ســـرد :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» بــرگــ9ــ :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» بــرگــ8ــ :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» دوستای من... :: ۱۳٩۱/٦/٢
» ب ــے وُجـ ود :: ۱۳٩۱/٦/٢
» غمگین.. :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» فراموش.. :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» سیگاری :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» لهش.... :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ترســـم...! :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» سیـــــــــــــگـــار :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» سیگار... :: ۱۳٩۱/٥/۱۱
» منو... :: ۱۳٩۱/٥/٦
» آخرین... :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» سیگـــــار :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» کوچــه :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» بــرگــ7ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» بــرگــ6ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» بــرگــ5ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» ایوب :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» ته سیگار... :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» بــَرگــ4ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بــَرگــ3ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بــَرگـــ2ــ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بــَرگــــ1ـــ :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» پــَر پــَر :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» 3سیگار :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بی تـَفاوتـی...!! :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» بــوسـه هـایــَم...!! :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قـــطار :: ۱۳٩۱/٤/۱۳