آخرین"پست سال1391"

آخرین ســـَــنــگــَـر ســـُــکــُــوتِ

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

آخرین پست سال 1391!ندیدیدحلال کنید!یـــِـه مـــُــدت بـــِـدرُود


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار