سرداست!

سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ 
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه ...
پـــُـر از تـهـوع ...
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
ســرد اسـت “...
یـخ نمـی کنـی ...
حـس نـمی کنـی ...
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 

 

 زخم هـــــــایم
را به خودت نــــگیر ...
انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی

☑ چه کار به حرف مردم دارم؟!؟!

زندگی من "همین"دو"خط"  است......

شب که میشود سیگاری روشن میکنم...

متنی مینویسم....

و خیره میشوم به دود "سیگارم!"باوفا است نامرد"تنهایم!"نمیگذارد!

بــِــکش بیرون از ما!برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار