ساده!
ســـاده ی ســـاده..


از دســت میـــرونــد ..


همـــه ی آن چــیزها کــه..


سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


 مـــُـــخاطـــب خاصـــَــم!(آقا هست!)
 نچسبــون!
 زدی همه چیو خراب کردی!
 خودت باش!مثه مردم زیاد هست!
 خودتو بیش از این خراب نکن!
 از من بکش بیرون!وگرنه میکشم روت×××!
 متاسف شدم واسه یه سری افراد!
 زندگی اینه؟؟بــــِـــشــــآشــــــ تــــوُش!

برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار