رفیق!
هــــــــی‎رفیق‎ ... 

زیادی‎خوبی‎نکن‎ ! 

انسان‎است ،‎ 

فراموشکار‎ ‎است‎ ...! 

از‎ ‎تنهایش‎که در بیاید ،‎ 

تنهایت‎ ‎را دور میزند‎ ! 

پشت می کند‎ ‎به تو‎ ‎،‎

به‎ ‎گذشته ات‎ ...! 

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید‎ :

شما !؟

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 شنیدم آروم شدی!
 ☑ گفتم بگن تنها نباشی!
 ☑ حس خوبی بهش داری؟
 ☑ خوش بختیت آرزومه حتی اگه با من نباشی!
 ☑ مخاطب "خاص" (داداشی)
 ☑ طرفم نیا!
 ☑ خلوتمو بهم نریز!
 ☑ تنهاییمو دوس داری؟"نامرد"

برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار