فراموش..

هــر شــــب به خودم قـــــول میدَهـــَــم

که ،

تو رآ فَـــرامــوش کـُــنـــَـم ..

امآ ،

عکســَــــت رآ که میبینـــَــم ،

تــــورآ که هیـــــچ

قولــَــم رآ فــَــراموش میکـُــنـــَــم !!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omidبرچسب ها: اشک, خنده, زندگی, سیگار