پـــک عمیـــق

عمیق پکـــــــــ می زنم به سیگـــــــار
گر می گیرد . . .
بوسه میزند بر لبهایی که تو بـــــــــوسیدی
پک اول و سرفه
گلوی حساســــــــم می سوزد
پک دوم به افتخار اشکهایم . . .

سیــــــــگارلعنتی
پک سوم به شرافت همه شبهای تنهائی
پک آخررا حریصانه می کـــــــــــــشم
مثل بوسه هائی که از تو کام میگرفتم
زیر پا لهش مـــــــــــی کنم
بسان غرور له شده ام !!
سیگــــــــــــــار زنــدگـــیــم را دود کردی . . . !!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012 KinG Omid


برچسب ها: خنده, اشک, سیگار, زندگی