فاحـــشـــه قصه مـــا


پسر گفت: اگر می خواهی با هم بمانیم باید همه جوره با من باشیدخترک که به شدت پسر را دوست داشت گفت: باشه عزیزم هر چه تو بگویی.


پسرک دختر را عریان کرد، دختر آرام میلرزید ولی سخن نمی گفت می ترسید


عشقش ناراحت شود... پسرک مانند ابری سیاه بدن د...ختر را به آغوش کشید و


بدون کوچکترین بوسه شروع کرد... دخترک آهی کشید و پسرک مانند چرخ


خیاطی بالا و پایین می شد... دخترک بدنش می سوخت ولی صدایی نمی آمد...


پسرک چند تکان خورد و در کنار دخترک افتاد، دختر با لبخند گفت: آرام شدی


عروسکم؟؟؟


پسرک آرام خندید، لباسهایش را پوشید و رفت...


دخترک ساعتی بعد تلفن را برداشت و زنگ زد و گفت: سلام عشقم


ولی پسرک مانند همیشه نبود و تنها گفت: دیگر به من زنگ نزن و قطع کرد...


دخترک عروسکش را بغل گرفت و در کنج اتاقش آرام گریست...


چند سال گذشت... تبریک می گویم به پسرک! همان دخترک زیبا شد فاحشه قصه


- ما فاحشه سیگارم تمام شده تو سیگار داری؟


فاحشه آرام می گوید: چرا به دیگران نگفتی به جرم عاشق شدن فاحشه شدم

▌║█║▌█║▌║█║▌║█║

Copyright © 201  2KinG Omid


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار