دیوانه
هــَـر روز دیــوانــه تــَـر از دیــروز!

وهـیـچـکـَـس نــمے دانــَـد:

پـُـشـتـ ایـטּ دیــوانــگـے و سـَـرخـوشـے!!

چــه دردے را پـنـهــاטּ کـَـرده ام...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2012KinG Omidبرچسب ها: سیگار, اشک, زندگی, خنده