"خاطرات تــَلــخ و شــیریـــنَم"

دیـــــشـــب سیگـــارﮯ را روشن کـــرـــدــم

کهــ بوﮯ خاطرات تــَلــخ و شــیریـــن 

زنــدگــیــم را میـــداد

کــام هاـــیـــش

طــورﮯ به دلــم مینشست

که گویــا دلـــم را

میــسوزانــــم

گــــرمایــــش 

اتاق ســـردم را

گــــــرم کرده بود

وقتــــی دودش به هــوا میرفتـــ

دلــم به پــرواز در می آمد!

یادش بخیر

"خاطرات تــَلــخ و شــیریـــنَم"

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار