بی اعتنایی

انـבوه ڪــہ از حــב بــگــذرב


جــایــش را مـے‌בهــد بــہ یــڪـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــלּ 


دیــگــر مـهــم نـیــωـــت


بــوבלּ یــا نـبــوבלּ ...


בوωـــت בاشـتــלּ یـــا نـداشتـלּ ...


בیـگــر حـωـــے تـو را بـــہ احـωــــاس ڪـرבלּ نمــے ڪـشــانــد

..

בر آن لحظـــــہ فـقــط בر ωــڪـــوت غــرق می شــوے


و فـقـط نـگــاه مـیـڪـنــے


نـگــــــــــاه... !  

 

 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


برچسب ها: اشک, زندگی, سیگار, خنده