دستـــم را
 ﬤستـمـ رـا {بالـآ} مـے بـَرҐ 

و {آسمـــاטּ} را پاییـטּ مے ڪشـمـ

مے פֿـواهــمـ بزرگے زمیــטּ را نشـاטּ {آسمـاטּ} בهــمـ

 تــــا بـבانــﬤ گمشــבه ے مـטּ

نـﮧ ﬤر {آغـوش} او . . .

 ڪـﮧ ﬤر همیــטּ {פֿـاڪ} بـے انتهاسـﭞ .

آنقـבر از ﬤل تنگے هایمـ

 بـرایـش פֿـواهـمـ گفـﭞ ، تـا {سُـرخ} شـوﬤ . . .

تـا نـم نـم بگــریـﬤ . . .

 آטּ {وقـﭞ} رهـایـش مے ڪنـمـ

و مے ﬤانـم ڪسے {هـرگـز} نـפֿـواهـﬤ בانسـﭞ ،

غـҐ آטּ غـروب بارانے ،

همـﮧ از {בلتنگے هاے مـטּ} بــوﬤ ..

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار