فــرامــوش کــردنـت

فــرامــوش کــردنـت بــرایـم مـثـل آب خــوردن است ...

از همــان آبـهـایـی

 کــه مـیـپـرد تــوی گــلـو خــفــه ات میــکنـد ...

از همان هایی کــه بــایــد

 ساعـت هـا سـرفـه کـنـی ...

از همــان هـایـی کــه بـی اختیــار

اشکهایــت را جـاری میکـند . . !!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid


 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار