حســـی

این روزها حسـﮯ دارم


آمیختـﮧ با دلتنگـﮯ. . .


بازوانـﮯ مـﮯخواهم ڪـﮧ تنگ در برم گیرد


اما نـﮧ هر بازوانـﮯ !


تنها... حصار آغوش" تو "

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid


 

 


برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار