فاحــــــــــــــــشه قسمت دوم

مشــــروب بود و ســـــــــــیگار 

پســـر گــــفت مگه عاشقم نیســـــــــتی؟یه عاشقـــ باید به حرف عـــشقش گوش بده 

دختـــرک عاشق بود و حاضـــــر بود هرکاری کنـــه تا پسر باهــاش بمونـــه پس قبول کرد 


پســـر ......شروع کرد به بوســـیدن/دخترک فکر کرد عشق بازیـــه! 

جامـــه ی دریده شده/شـــــهوت بالــا
/بکـــــــــــــــــارت پاره شده 

اشکهای دختــــرک/خنده های پســــر 

دختــــرک فهمید چه بـــــــهای سنگینی داره عاشـــق شدن 

دختـــــرک موند/پســـــر رفت 
دختــــــــــــرک قصـــــــه ی ما به یاد عشــــق بازیه اولش شد:فاحــــــــــــــــشه! 

آری دختــــــــرک قصه ی ما فاحــــــــــــــــشه نام گرفت... 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid
برچسب ها: سیگار, زندگی, خنده, اشک