تـمـ ـامـ ِخـوבمـ
בلـم بـراے تـمـ ـامـ ِخـوבمـ
تـنـگـ شـבهـ اسـتـ ...
هِـے فـلـانـے !
مـرا بـﮧ خـوבمـ بـر مـے گـرבانـے ؟!
 

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

 

Copyright © 2013KinG Omid
برچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار