آدم

بوی گنــــــــــــــد خیانــــــــــــت تمــــــــــــام شهــــــــر را گرفتـــــــــه...!

مردهـــــــــــــــــای "چشــــــــــــــــم چــــــــــــران" زن های "خـــــــــائن"

پســـــــــــــــرهای "شهـــــــوتی"

 دختـــــــــرهای "پــــــــــــــول پرست"
پـــــــــــــــس چه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟


چــــــیـــــــدن یک سیــــــــــب و اینـــــــــهمه تقـــــــــــــــــــــــــــــــاص؟!


بیـــــــــــچاره "آدمــــــــــــ" بیـــچـــــــــاره "آدمـــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــت"


بعـــضی وقتـــــا فکر میکنم شیــــــطان حــق داشــت سجــــــــده نکرد


▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار