غریبه

دلـــم یـک غــریبــه مـی خــواهـد
 

بیـــایــد بنشینــد فقـــط سکـــوتــ کنـد
 

و مـــن هــی حـــرفـــ بــزنــم و بـــزنـــم و بــزنــم
 

تـــا کمــی کـــم شــود ایـن همــه بـــار …
 

بعـــد بلنــد شـــود و بـــرود
 

انگــــار نــه انگـــار …!

 .

.

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار