بازی چه

 

"ســــیــگــار" واسهــ تـُو بازیــــهِ...

واســـــهـــ "مَن" ....رَفــــیـــقِ تــَنــهــایــیــآــــمِـــهِ...

"کـــ«ـــه"...

هَنــُـوزنمیــــدُونـــِــــــــــهـــ "دَردَمـــ" ..

"چــیــه"...

بـِــهـــ خآطــرِ"رِفــآقـَــتمــُـون"..

"میـــسوُزه"...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار