به همین سادگی !!!

اِمـشـَب "آروُم"نـِشـَسـتـَم...

 

زُل زَدَم بـِه "دیوار"...

 

غـَرق شـُدَم تـُو یـِه سری "فکـــر"...

 

شایدَم "رُویـــا" نمــی دُونم ...

 

تا به خودم اومدم دیدَم صــُورتم "خیــس" شــُـده ....

 

به هـَمین "سادگی" !!!

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omidبرچسب ها: اشک, زندگی, خنده, سیگار