کـــآبُوس

هَمِه جا را خَفَقان گِرفتِه بود،هیچکَس صِدایَش دَر نِمی آمَد.....هَمه اَز هَم میتَرسیدَند..خانِوادِه ها اَز کَسانِشان،بَچِه ها اَز مُعَلِّمِشان،مُعَلِّمین اَز فَرّاش ها،فَرّاش ها اَز سَلمانی وَ دَلّاک..هَمه اَز خودِشان میتَرسیدَند...هَمِه جا ،دَر خانِه؛دَر اِداره،دَر مَسجِد،پُشتِ تَرازو،دَر مَدرسه و دانِشگاه..مَأمورینِ آگاهی را دُنبالِ خود میدانِستَند...سُکوتِ مَرگ آسائی دَر سَرتاسَرِ کِشوَر حُکم فَرما بود....هَمه خود را راضی قَلَمداد میکَردَندروزنامه جُز مَدحِ دیکتاتور چیزی نَداشتَند بِنِویسَند.مَردُم تِشنه ی خَبَر بودَند وَ پِنهانی دروغ هایِ شاخدار پَخش میکَردَند...کی جُرأت داشت عَلَنأ بِگویَد که فلِان چیز بَد اَست..مَگَر مُمکِن میشُد که دَر کِشوَرِ شاهَنشاهی چیزی بَد باشَد.اَندوه وَ بیحالی وَ بَدگُمانی وَ یَأسِ مَردُم دَر بازار وَ خیابان هَم بِچِشم میزَدمَردُم هَمه واهِمه داشتَند از اینکه دَر خیابان ها دور و بَرِشان را نِگاه کُنَند؛مَبادا مورِدِ سو ءظَن قَرار گیرَند..هـَر شَب به روز و روز پس از یکدیگـری به شب...اَمّا ایـن کابوس تمـامـی نداشــت...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omid
کـابـوسی که هربـار به دَسـت یکـی میـوفته و ما هم فقط میتونیـم نگاه کنیـم،قُدرتی به نام دیکـتاتوری بیـن سیاست مدارن دَست به دَست میشه و دَست آخر به فرزنداشون میرسه....عَکـس و طراحـی مُشخصِه نیاز به توضیـح نداره

ازَت میـخوام فقط یکَم فِکر کُن...

سَرطان میشِه ریشِه کَن،اَمـّا ظُلم نَه نمیشه کَم...

آزادی بُرجِه،میــلادَم بُرجِه....

بـیا تو هَم مِثل مَن توی ایــن شَب تَنهـا فقط به فکر باش...

آنکِه خوردِه حَقَت را،حَقَش را میـخورند...

سَر نمیــره،با سَر میــخوره زَمیــن...

بِنگَر به ایـن دُنیـآ،این آدَم ها را خُوب ببیــن...

طرز فِکرت شُده مِثه قاجـاریـا،به روز باش،دُنبال کِرایِه تاکـسی...

ایــنجــا جــایی که هیچـکَس نَذاشتِه پـآ بِه سِن واسِه جِنس مخالِف...

قــاتِلت شُدَم با رَگبار کَلماتِ مُسلسَل ...

همـِه دُنیـآ رو بِگَردی،بهـِت میگـَن جَهـآنگَـردی...

اینجـآ که بُردَن سه هِزار میـلیـارد،با اَشکـآوَر،اَشکـآم درنمیـاد...

مَن شُل نَگِرفتَم تو پُشتَم باشـی...

هَرکَس از یکــی میـکَنِه میـره از یکـی دیگه هَم میخواد بِکَنِه...

آمــآر که میگــیرَم،نمیــخوام خَرابِت کنَم،میـخوام خَراب کاریـآتو جَمع کنم...

تــُو بُرو ببینَم زندگیــتو میـسازی باهاش چطوری...

نمیشـِه کُمَک کَرد با جیــب خالی...

ایـن حَرفـا بـوده از آخـَراش بَرگَرد به اول...

یـِه دیــونه میــتونه هَرکاری بکُنِه،پَس رو اعصابَم راه نَرو....

تو داری،همـِه چــیزایی که داشتــی مِثه مَن از دَست میــدی...

از ایـن مَرحَلِه رَد شــی،مَراحل بعدی سَخت تره...

مِثــِه سـآیِه میــپـآمِت،بِپـآ...

کــآشکـــی ایــن حَرفــآت بود راســت یکَم...

تــو هَم مِثــِه همِه زود خودمـونی نَشو....

رَپـــَم دِل مَنو زَد،منم دُنبال دِلمم...

تو میــخندی،منم حالَم خوب نیســت...

همیشــِه فکـِرت با مَنِه،کِنارَم قَدَم میــزنه...

ببخَش مَرا بخـاطر جمـله های تکراریــم،هنوز در انتظارت مینویسَم...

/ 4 نظر / 24 بازدید
سجاد

سلام. وبلاگ زیبایی دارید. خسته نباشید

سجاد

سلام. وبلاگ زیبایی دارید. خسته نباشید

سجاد

سلام. وبلاگ زیبایی دارید. خسته نباشید

سجاد

سلام. وبلاگ زیبایی دارید. خسته نباشید