بــَرگـــ2ــ


 

مـــ ے پــیـــچــ ےبــَر


..."بـــِرَهــنــِگــ ےِ تــَنــَمــــ(!)ــــ"...


هــَمــچــوטּ پــیــچــَکــ ے بـــَر


..."دیـــــــوار"...


غـــافـــِل اَز ایــنــکــِہ


..."دیـــــــوار"...


..."دلــــــ(!)ـــ"...


نـــِدارَد...!!http://up.alamto.com/uploads/alamto_13413346741.jpg

/ 0 نظر / 6 بازدید