سایه

همَراهَم بود...!گــآهـــی اوقات با صِداهایی دَر ذِهنَم...گــآهی با حاله ای سیاه در کنارَم....گــآهی جُلو تَر از مَن،گــآهی عَقب تر از مَن...گــآهی پَریشان،گــآهی تَرسو،گــآهی خودخواه،گــآهی مَغرور...گــآهی حَرف های تاثیــرگُذار،گــآهی حَرف های مُحَرِک....گــآهی عقلانـــی،گـــآهی شهَوانـــی...گـــآهی دوســت،گــآهی فَراری....گــآهـــی در خواب،گــآهی بیداری...گــآهی دَر روز،گــآهی در تنهایی...گـــآهی  در خُودَم،گـــآهی من در او...گـــآهــی سایه،گـــآهی وِجدان...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omid


کــآفیه به خودت و سایه اَت و وِجدانِت فِکر کنی برای درک مطلب...عکــس:مَنِ دَر مَن...

دُنیا به این زیبایی،بَچَمون چی میشه...

لَج کَرده دُنیا با مــَن،لَجَن شده...

به ناراحَتـــی مادر،یک فرزند گمشده...!

تو پری،ولی تو دَریایی....

فِکر کُن همیشه در کِنار هَم باشیـــم....

صِدای تیـرُ وَ مُوشَک،صِدای جیــغ و نالِه...

مــَنُو سیگـــآر این چَند شَب...

آهــــآی مـآهــی گیـــر،ماهیــآنَت را رَها کُن و این دیوانه را بگیــر...

تو با مَن به کُوچ پَرداخـــتی در هَر کوچه...

تو را با جَنَگ  نَسل مَن خُود را بیاموز...

فـــآنوس به دَست در تاریـــکی...

ایـــن فرَدای بهتر واسه مَن کـــی شروع میشه....

مَسیــر دُرست و غَلَط هَر دوش غَلطِ...

بُدون جَنَگ کَسی باکـــِری نمیشِه...

قَهـــرَم با آسمــآن بی تـــُو...

یه عــآلَمِه دُشمن به ظاهر دوست...

به اون دَرجِه از عرفان رسیـــدی که چیــزی نمیفهمــی...

شهـــربـــازی،شهـــَر دَرد...

نمیگـــیره کَسی،حَرف های مَنو...

قَدَم زَدن در هَرکجــآیی این شَهر،زیباست...

دَرد هَرکَسی فَرق دارد از هَر جَهت دَرد دارد...

مــَن همون مَردیـــَم که افکـــآرِش یَخ نَزده...

خـــآطرات،حِماسه می آفرینند...

مَنُو پینوکیــــو دوستیـــم باهَم،اون دروغ میگــِه مَن میشنَوَم...

بهم شَب بخیــر نَگُفتی نَتونِستَم بخوابَم...!

چِشمــآمم رو بَستَم رو مَنطِق و قانُون،فلسفــی حَرف زدَن بسِه...

مَن خَر نیستَم،امّا بُزرگَم...

از شما دعوت به صَبور بودن میکنم...

دیگــــر برای آمَدَنَت دیـــر نیست،اَندکــی دُعا کافیســـت...

/ 3 نظر / 27 بازدید
داریوش

خوشحال می شم به وبلاگ من سر بزنید... http://blog.behtisrai.com/

داریوش

خوشحال می شم به وبلاگ من سر بزنید... http://blog.behtisrai.com/

m

هعی..