خوب

چند روزیست تا پاسی از بامداد بیدارَم!نه برای کَسی،برای خودَم،برای دِل خودَم به یک دَست تسبیـح و در دست دیگرَم قرآن یست برای استغفـار...چَند روزیســت گُناهانَم را یک به یک میشمــارَم،میدانَم که تمــآمی ندارند...چند روزیســـت که فِکر میکنَم ، آری از پَس هر اشتباهــی میتوان برگشت...چند روزیســـت حــآل خوبی دارَم،اِنگــآر میهــمان خُدایــَم...چَند روزیــست،روزیـیـَم چند قطره اَشکـیست که آن هم به لطف فرزند کعبه اَست...چَند روزیســـت دُعا میخوانَم،که سهم خودَم بیش از هَرکَسیت...چند روزیست دعوت شده ایم و بهمراه اَم دو دوست می آیند...چند روزیســـت آرزوهایــَم به همراه کَفَن مِشکــیست...چَند روزیســـت حــآلَم خوب است...▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omidدیدی هَرکــآری کَردی بازم میخــواد که برگردی،برگرد نه برای کسی،برای خودت...عکــس:دست به دست دعا آری مُنتقم بیــآ...

روزه روکه نمیگیریــم،روزه دار ها رو مسخره میکنیم...

مَن خُدا رو در آغوش میگیرَم هر روز...

نَدیــدَم دُرُست،نبودَن دُرُست...

کــآر خُوب،در آمد کم...

دِلَم برای آخرتمون میسوزه...

تو دروغ میگــفتــی قشنگ قَشنگ،منم میخندیدَم بُلند بُلند...

تو خُودِت نمـــآد خیانَتــی،نِگران هَمسرِتــی...

تو فِکر میکنــی زرنگ بودی کشیـــدی ازَم،منم همین رو فِکر میکنم...

تو نوشته هام مُعجزه ای به نام حقیقِت...

به دیـــد مَن،تو یه اَنگــَلی که تو جَوِ...

خــآطِرات قَشَنگِت با اون بود تعریفاش واسه مَن بود...

اِسمِت گُنده تر از خودت شُده مَجازی...

به مَردونگیت قَسَم تو نــآمردی بیش نیستی...

تو همــُونی بودی که بُمبِت تَرقه اَس...

هُنُوزَم وَقتـــی میــخنَدَم،از سَر کُلی حَرفه...

تَشویـــق،بکنیـــد،همـُو،اگه کسی فهمیـــد...!

صِدام تو گُوشِت میپیچه،اِنگار رپـیـتِ حَرفـآم...

این هَدَف نیســـت که داری تُو...

ایـــن مَرد مالِه تو نیســـت،خانُوم دُوستِ مَن...

مِثه قَدیـــمــآ،آینده رو بچسب...

تو تنهــآ کَســی نیستــی که نداره حاشیــه...

همیشه اونی که فِکر میکنــی درُست نیست...

تو انتخاب کردی بـد،کُور بودی خُوب...

آرزو بر جـــوانان مَرگ اســـت...!

میبینــَم و میخورَم و زندگــی جریان دارد...

از بَد روزگــآر خوبـی نصیبـَم شُد...

نابرده رنج گنج عـلی است و بَس...

فقــط یـــک دقیقه روزانه فـِکر کنیــم،به غایــب اصــلی...

/ 2 نظر / 41 بازدید
من

[ناراحت][گل]

m

[گل][گل][گل]