سرداست!

سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ 
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه ...
پـــُـر از تـهـوع ...
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
ســرد اسـت “...
یـخ نمـی کنـی ...
حـس نـمی کنـی ...
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم ...

▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║

Copyright © 2013KinG Omid

 

 

 زخم هـــــــایم
را به خودت نــــگیر ...
انــــــدازه ی این حرفــــها نیستـی

☑ چه کار به حرف مردم دارم؟!؟!

زندگی من "همین"دو"خط"  است......

شب که میشود سیگاری روشن میکنم...

متنی مینویسم....

و خیره میشوم به دود "سیگارم!"باوفا است نامرد"تنهایم!"نمیگذارد!

بــِــکش بیرون از ما!


/ 7 نظر / 6 بازدید
ماه

سلام ممنونم به من سرزدی[گل] و توشتارت[تعجب]

دختری از کوچه دلواپسی

[رویا] [گل]

مهری

آها مرسی باببت هم تبریک و هم تسلیت [گل]

نفــس

متنـــآتـــ حرف نداره مــثل خودت تكــ ِ ![گل]

ali

گآه یک لَبخَند آنقَدر عَمیق میشَوَد که گریه می کُنیمـ گآه یک نَغمه آنقَدر دَست نَیآفتَنی میشَوَد که بآ آن زندِگی می کُنیمـ گآه یک نِگآه آنچِنآن سَنگین میشَوَد چَشمآنمآن رَهآیَش نِمی کُنَد گآه یک عِشق آنقَدر مآندِگآر میشَوَد که فَرآموشَش نِمی کُنیمـ......

❥ ешетаɟ

لذت آنچه را امروز داری با آرزوی آنچه نداری خراب نکن امابدان آنچه امروز داری روزی آرزویش را داشتی [لبخند]

ava

واو عالی بود زیباترین متنی بود که دیده بودم![خوشمزه]