عیـد

چَند ساعَت مونده بود!
مَن بودَم و دو تا شَمع روشَن نَشُده...!
یه ساعَت،یه آیِنه،تَصویــر برعکس ساعت تو آینِه...
رادیــویی که داشت موزیـک پخش میکرد...!
یه بُطری تو دَستَم،یه لیوان روی میـز...!
بلاخره موزیک مورد علاقه اَش پَخش شُد،حدود هَشت دقیقه وقت داشَتَم تا موزیک تموم بِشه...!
شَمِع ها رو روشَن کَردَم،ساعَت رو تنظیـم کَردَم،نشستَم رویِ صَندَلی،لیوان رو پُر کَردَم...
یه سیگـآر کُوبایی هَم داشتَم،روشَنِش کَردَم گُذاشتَم گوشِه لَبَم،چِشامو بَستَم...
شروع کَردَم با موزیـک لَب زَدَن،پُک زَدَن به سیگار...
چِشامو باز کَردَم،خودَمُ تو آیینه دیدَم،پُوز خَند زَدَم...
یه پیـک خوردَم،پیـک دوّم رو پُر کَردَم،باز چِشامو بَستَم...
چَند تا پُک عَمیـق،پیـک دوّم،بَستَن چِشمام...
اَشک از گُوشِه چِشمام،آروم سَرآزیـر شُد...
بازَم اِدامِه دادَم،امسال،تعداد پُک ها و پیـک هام بیشتر از سال پیش بود...!
بلاخَره دیگه اوُنجا نَبودَم...
سلام،چطوری؟دِلَم برات تَنگ شُده،کـآش اینجـا بودی،عیـد اِمسالَم اومَد،اَمّا بازَم پیش هَم نَبُودیم...
سلام منَم دِلَم برات تَنگ شُده،مگه نمیبیـنی پیشتَم همیشه...
لــعنــــتی،لعنــــت به ایــن ساعَت که زَنگ خورد...
▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidتَصَور کُن(عزیزانِت اونایی که دوستشون داری)واسه عیـد هیچـکس کِنارت نیست که بهش تبریـک بگـی و تو با توهمـآتِت بهش عیـد رو تبریک میگـی،پایان باز،برداشت آزاد...عکس:تَوَهـُمی به واقعیـت نَزدیک

واسِه مَن،ماستــی،کَشکــی...!

واژه ها رو دَست کاری نَکُن،سَنگیـنَن...

عالم دَست به دَست هم داده،همه چی بشه داغون...

گــآهی لازمِه،ناظِره دروغ باشی...!

بخند،خنده داره حالَم...

میدونَم میتونَم چُون یِکَم اَلان...

تو بازنده ای پِسَر...

آسمونا دارِه دود،خورشید کُجا بود...

قَدَمات،قَدیما بود بلندتر...

سَر بِه زَمیــن بِذار جُلُوم،تَعظیــم...!

مُشکلات مَردُم حدود یه میلیاردَم باشَن،بازَم نمیتونن جُلوُم رو بگیرَن...

تو قَدَم بِزَن با خیالَش،مَن دارَمَش کِنارَم...

خیـره شُدَم به سَمتِ نُور....

شُوکِه شُدی،شُوکِه کُننده اَم مَن...

رَفتیـم،تا جـایَت تَنگ نَباشَد نَنگ...

سَوار شُدَم،به اَسب خیال...

تو لیوانَم،ســَم اِمشَبَم رابریــز...!

تو راهِ بالا رَفتَن رو داری پَس میری...

دَرد هایَت را بازگُو نَکن...

پَلَنگ و شیــر،نَمـآد ایرانِ گُربه اَس خوب ببین...

تَفَکُراتَم دَرد میکُنَد!

ما تو جَهنَم،به جَهنَم...!

دو رویی از تــُو،دروغ از رفیــق...!

مَن خــُولَم،مُجَرَد...

نَتیجـِه،نَدیـده،میمیره...

تو به پَرو پـآچِه بپیـچ،مَنَم لِه میکنَم کَلِه اتُو با پاچِه..

باز جــُویی نَکُن ازَم،باز پُرسی جاش اینجا نیست...

تَرس تو مُخَم جـآ نمیشِه...

بَخش بَندی،یه بندی،حَبس اَبَد...!

پــآس کــاری میشی از این دَست،تو اون دَستَم...

کُتکَ خوریت خُوبِه،کُتَک میخوری،نوش جان!

ضَربِه میزنَم به اِحساسِت،زَنگ خَطَر...

همِه جـآ ساکِتِه،هیچــکی نیســت،دَرد بِذاره رو دَردام...

وَقتِ مَنِه،وَقت دَست مَنِه،زَمان دَر رَفت از دَستِت...

گُوشاتو پــاک کُن،داره میــاد کــار جَدید....

داِش ایــن کار،واجــِبی پَشمِتو میــریــزه...

در انتظاریــم...

/ 1 نظر / 21 بازدید
سفيدکننده دندان

سلام. به منم سر بزن [گل] دوس داري دندانهاي سفيدي داشته باشي و پوسيدگي هاش از بين بره ؟؟!![نيشخند] اصلا نيازي به دندان پزشک و خرج هاي اضافه نيست. فقط کافيه روزي 10 دقيقه زمان بزاري براشون....[نيشخند][نيشخند] توضيحات کاملتر: http://shopsamen.ir/product/12