مُردَم

میـــدُونی...!یه مُدتِ احساس میکنم،احساسی شدم...!یه مُدتِ دلَم تَنگ میشه...!یه مُدتِ خودم نیستم...یه مُدتِ کَسی نگرانَم نمیشه...یه مُدتِ رویاهامو بیخیال شُدم...یه مُدتِ بیخیال آینده شدَم...یه مُدتِ میخوام بمیــرَم...!یه مُدتِ دَستاشو نمیگیرم...یه مُدتِ نمیبینمش...یه مُدتِ با خودم حسابی حرف میزنم...یه مُدتِ ستاره های توی آسمون رو میشمرم...یه مُدتِ دِلَم هوایی کُودَکی رو میکنه...یه مُدتِ حَسرت نمیخورم...یه مُدتِ زندگیمو حسابی دوره میکنم...یه مُدتِ از تو گُذشتَم،خودم در گُذشتم...یه مُدتِ سَنگ شدَم،واسه سَر مَردم...یه مُدتِ سَرَم شِکَست به دَست مردم...یه مُدتِ حَرفاییُ خوردَم....یه مُدتِ یه حَرفایی رو زَدَم...یه مُدتِ حَرفایی رو شِنیدَم...یه مُدتِ دیوانه شُدَم...یه مُدتِ متفکر شدم...یه مُدتِ خنجر نزده خنجر خوردم...یه مُدتِ دَرد کِشیدَم...یه مُدتِ مُردَم....▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2015KinG Omidبه کِنایـِه نِوشتَم!بَستِه بمونه بهتره،عکس:زَمان دَر حال عبور از مَن...

قَدَم،قَدَم،قَدَم،توی خاطرات مــَن!

خیلی چیزا واسه مَن عوض شده،جُز خودت،که عوضـی شُدی...

تو پَرده حَرف زَدن بهتر از پاره شُدَن بِکارَتتِ...

مـــــَن همونَم،که زیــر آسفالت خــاک شُد...!

اِنگـــآر،مَرگ مَن برایَت آروزُست...!

معکــوس میشه افعالَم،به سَبک خودم...

انکــار نَکُن،که مُنکر حضورت میشم...

جای مَن که میگیری دَستِشو،نوازِشش کن!

راست بگُو،دروغ هایَت را میفهمم...

با اوّلیــن بوق،عاشِقش شُدی...

نمیخوام بفهمــی چی میگم،وگرنه گریه میکردی!

یه زمانی از خوبیات واسه دیگران میگفتم،الان چی دارم بگم...!

مِثه اینکه مُد شُده،شیــرین بودَن،نَمک نریز!

اینجا جائیه که با دشمنت دوست مشترک داری...

به تَنها بودَنَم افتخــار میکنَم...

سَر دُو راهـــی،منتظرَم نَذار...!

آرامِش روز شَبِت رو میگیــرَم...

میشیــنَم یه گُوشه مُرور میکنَم....

نَمَک دون رو شِکَســـتی،پای خودت بریــد!

دِلتَنگـــَم،تو واسه تنهایی به من قول نداده بودی...

از َوقـتی که حِس داشتَم بهت خیلی وقته میگذره...!

ایــن همه اَوّل شُدیــم،چی بهمون دادن...

وَقتـــی نیستــَم،آرامِشـَم بیشتره...

تو فقر بفروش،منم ارزون ازت میخرم!

ثانیـــه ها،ساعتَ ها از گُذشته رو به یادم میاره...

سَگ تَر از اِنسان حیوان دیده ای...!

شنیــده هامو،دیــدَم!!!

ایـــن هَمِه هَوات رو داشتَم...

اینجا خوبی خاک شده میگن گناه بهتره...

فَرق این روزا،رو فقط نبودنَم رو بهت میفهمونه...!

چه زود تموم شُدم واسَت...!

حَرف های پُشت سَرِت همش حقیقــت بود!

مــــَن از این همه انتظــآر میتــرسَم...

/ 1 نظر / 19 بازدید