ته سیگار...

 

 

 

 

سیگار...

تنهایی...

پوکه ی گلوله روی زمین افتاد...

ته سیگار هم...

دود از دهانه ی اصلحه خارج شد...

از دهان مرد هم...

زمین افتادم مردی یک قدم جلو آمد!

نور توی صورتش افتاد...

شناختمش...

تنهاییم بود...

نگاهش کردم...

نگاهم کرد...

هر دو خندیدیم...!

چقدر بزرگ شده بود!!!

 

 

     

/ 1 نظر / 7 بازدید
TERmE

بي ســــــــيگار كه مي شوم اندكــــــــــي، فقط اندكـــــــي پول خرج مي كــــــــنم و دوباره سيـــــــــگار دارم امــــــــا جواني ام كــــــوه غرورم را خـــــــــرج كرده ام هنــــــــــوز تو را نــــــدارم ...!!