فقیـــر

ایــن چنین آغاز میشُدبا فکِر کَردن،قَدَم زَدَن و موزیــک گوش دادن ها در تنهایی...با خاطره هایی که در سَر مرور میشُد و بیشتر اوقات درد آور بودند...با چـایی خوردن هایی در طبیــعت بهنگــآم لریــزَدن تَن...بـآ بَستن چَتر ها در باران....با خنده هایی تَلَخ و مملو از سُخن...با اَشک هایی در رَخت خواب،بهنگام خواب...با سلام کرَدن به مادر هایی که دَست نوازشان همواره امید راهمان بود...با پینه بَستن دَست پِدَری که بَرف هارا از روی بام پارو میــزَد...!با سیگـــار هایی که به یاد کَسی روشَن میشُد...با آتَشی که به دور آن جَمع میشدیــم...با حَرف هایی در کِنار خانواده...با طعنه های دوستان و همسایــِه...با دَرس های سَخت و امتحـآن...با دیــدَن صَحنه های تَلخ سرما زَدِگان...با شلوغ بودَن مَطَب دکتران...با ریــختَن بَرگ های زَرد...با آمدَن برَف از آسمان...با باریــدَن باران بر زمیــن...با دیــدَن لَباس های گَرم...با خوردن شلغَم و باقلی و فرنی...با گرانی بازار و جِنس های جدید...با دیــدَن بچه های فقیـــر...
▌║█║▌█▌║█║▌█▌║█║▌█

Copyright©2014KinG Omidاندکــی از پاییـز به زمستان،حَرف های طعنه آمیـز،امیـدوارم که فکر بی سرپرستان باشیـم در این سَرما،گرانی و فقر فرهنگی،به امید روزی که تمامی بیماری ها علاجی داشته باشند....عکس:پاییــز لبریز از بَرگ ریـز....

پیش خودت راجِب مَن چی فکر کردی...

کِنار خانواده اَت شادی،نداری غَمی چون بابا داری...

مَن از همه چــیزَم گُذَشتَم،تا به اون که میبیــنَم برسَم...

تو از داف بخون،من حَرفای زیــر کَمَری تو شعرام قافیه اَس...

دیــدَمِت کِنارش،خوش بودی کِنارش،میـخندیدی براش...

همه چی خوبه حال داده زندگی بِم...

تو تریــپ خالطوری،من تریــپ خالکـُوبی...

جَنگ میــمونارو دیدی؟مِثل آدَماس...

اگِه داد میــزنَم،میــخوام بِشنوَن هَمِه...

خونه اَت گَرمِه تو این سَرما...

کاسِه صَبرَم رو خوردَم بازَم پُر شُد،سَهمم...

هَسته ای رو بَسته ای...

برای کَسب نون،دَست زَد به کار خیلی ارزون...

مُبارَکِت باشِه،بُکُن جـآی مالِ مَن،دیگه اون تو نیســت...

چی شُد دُنیا به کـآم کی شُد...

اَشک نَریــز بَرام،این کار مَنِه برات...

صادرات دُختر باکِره،واسه عَرب جماعه...

تو چِشام کُلی حَرف و ناسزا به خودَم...

واسه پُول دادی خُون...

صِدام مِثه بُمب زَمان صَدام روی سَر مَردُم خودی...

دُنیــآ بیشتَر از دو روزِه...!

☑از حیـــوان چیــزی انتظار نمیـــره،فقط نمیدونم تو چه حیــوانی هَستی...

از اعتماد مَردُم سوء استفاده کَردن...

خُورشیـــد واسه فَقیــرا دیگه نمیتابِه...

توی کلیسا از دُزدی خَبری نیست،چون کَفش بپاس...

☑میگَن مُردی میــذارَن توی خـآک تورو...!

اونقَدر تعریف از تمجیـد شنیـدَم که ترجیـح میدَم هیچ وقت ترفیـع نگیرَم...

بِساز،بِفروش به بعقیـــه...!

کـآش چِشام بهــِم دروغ بگِه...

حداقل به شعورَم توهیــن نکُن با رفتارت...

در انتظارَت خواهَم مُرد...

/ 1 نظر / 19 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] عالم همه غرق زیب و زیور آمد از جلوه‏ نور حق منور آمد آمد به جهان باب حوایج کاظم محبوب خدا موسى جعفر آمد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ولادت کهکشان شکیبایی و باب الحوائج دل های شیدایی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مبارک باد [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]