بــَرگــــ1ـــ

مــِسـواکــَت را بــَرداشــــــتــ ے...


حـــولـِــِہ و لـِباس هــایــَت را...!!


هـــَمِــہ را بــَرداشــتــ ے...!!


اِلــــا مَــــنـــ(!)ـــ


چـــَمِدانــَت را بــَســتـــ ے...


دَســتگــیره ے دَر را مــُشــت کَردے...


وَپـــُرسیدے ...!!


چــیزے جــآ نــَگــُذاشــتِــہ اَґ ...؟؟!


چـــــــِ(!)ـــــرا....!!


غـــَمِ رَفـــتَنـــَت را جــا گُـــذاشتــــِه اے وَ


..."مــــَטּ را"...

http://up.alamto.com/uploads/alamto_13413338781.jpg
 

/ 0 نظر / 5 بازدید