# عشق

پَرچَم کِشوَرَم بالاســت

همِه جـآ بَحثِشِه...! همـِه دارَن نگـآهِش میُکنن،چـُون وَقتِشه... بـَعد از گُذشتِ هَشت سال دوباره نُوبِت کِشوَر مَنِه کِه شگـفتی ساز بِشه... چَشم خیلی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

پـَروردگــآر

دوست میداشت،یادَش باشَند... در همـِه حــآل...! در همـِه جــآ...! فَرق به حالَش نمیکـَرد،یادَش باشـی یا نَه... کَسی ندیــده بودَش...! امــّا سـُخَن فراوان در رابطه با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

نــور

نــور نیســت...! نــَگــرد نیســت پــَس... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2014KinG Omid ☑صبــح بیمارســتـآن تا غـروب،غــروب پیــش رفیقــا بازی کردیــم... ☑شــاخ نشــو واســِه اردبهــشــتی،چــون تیــر میــاد طــرفت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 14 بازدید

آتیشـــی

پـــَریـــدَم تـــوی  جــهنـــَم...! چــرا هیــچ آتیشـــی ندیــدَم... ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑صبح دانشگـآه امتحـآن..امتحان که تموم شد در راه برگشت به خونه با اتوبوس ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 14 بازدید

جــوجــه

بشـــمــار بــا مـــَــن جــوجــه هــا رو...! ▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║ Copyright © 2013KinG Omid ☑دیــشــب تــا صبــح درگیــر یه طراحــی... صبــح نیــروی انتظامــی دنبــال یه سری مسائل... بعــد از ظهــرپــام ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید

میمیـــــرَم

ازعشـــــقتــُـومیمیـــــرَم▌║█║▌█│║▌║│█║▌║█║Copyright © 2013KinG Omid ☑نکـــته:خاطــرات دو روز با هـــم☑دیــروز صبح دانشگــآه...بعد اون هم سرکــار...!تا نزدیــک های غروب بعدش هم سر زدن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 14 بازدید