بــرگــ5ــ

اَگـــَر او بــَراے تـــو

 

..."ســــــاخــتـِـہ شـــُدِه"...

 

مـَــטּ بــَراے تــو

 

..."ویــراטּ شــُدَم"...

 

حــالـــا بــِبــیــטּ...!!

 

..."غــَذاے روزانــِہ اَґ"...

 

شـــُدِه فــَریاد هــایــ ے کــِہ

 

..."نــَجــَویــدِه"...

 

قـــورت مــ ے دَهـَــــґ...!!

 

http://up.alamto.com/uploads/alamto_13416081341.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید